preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Ponuka voliteľných predmetov pre žiakov maturujúcich
v školskom roku 2022/2023

Školský vzdelávací program určuje v učebnom pláne pre žiaka 4. ročníka tieto povinné predmety:
slovenský jazyk a literatúra (SJL) - 2h,
prvý cudzí jazyk (ANJ) - 3h,
druhý cudzí jazyk (FJ2, 2NJ, 2RJ) - 3h,
telesná a športová výchova (TSV) - 2h,
seminár zo slovenského jazyka a literatúry (ESI) - 2h.

Žiak si volí tri štvorhodinové a tri dvojhodinové voliteľné predmety z uvedeného zoznamu. Odporúčame voľbu uskutočniť v súlade s profilujúcimi predmetmi na vysokej škole a voliteľnými predmetmi na maturitnej skúške.

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 74 - § 77). Skladbu predmetov maturitnej skúšky na gymnáziu určuje vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov § 6:

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (na úrovni B2),
  3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (... v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť, nie cudzí jazyk),
  4. ďalší voliteľný predmet (v prípade voľby cudzieho jazyka si žiak volí úroveň B1 alebo B2).

Žiak GJAR si teda môže na maturitnú skúšku voliť z predmetov ekonomika, psychológia a dejiny umenia (ak sa budú v šk. roku 2022/2023 vyučovať) najviac jeden.

Ďalšie informácie k maturitnej skúške podľa doteraz platnej legislatívy:

Podrobnejšie informácie môžu získať žiaci od triednych učiteľov a vyučujúcich príslušných predmetov prostredníctvom mailov a edupage.
Žiaci si v tomto školskom roku budú voliteľné predmety vyberať prostredníctvom edupage od 28. 02. 2022 do 07. 03. 2022.

 

Zoznam ponúkaných voliteľných predmetov

4 – hodinové voliteľné predmety

Zoznam predmetov a ich obsahové zameranie boli aktualizované dňa 16. 2. 2022

2 – hodinové voliteľné predmety

Zoznam predmetov a ich obsahové zameranie boli aktualizované dňa 16. 2. 2022

 

Pozn.: Dvojhodinový predmet seminár zo slovenského jazyka a literatúry (ESI) má každý žiak. Pre vysvetlenie pozri ikonka Acrobat Reader obsahové zameranie predmetov SJL a ESI (pdf, 185.79 KiB), [Adobe Acrobat Reader] .

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana