preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

Program DofE na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove:

 

GARADIČE, š.f.

Čas realizácie: 2023/2024
Cieľová skupina.Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: RNDr. Zuzana Mackovjaková
Realizátor: Žiak – Učiteľ – Rodič

Študentská firma GARADIČE bola registrovaná dňa 09.10.2023. Je súčasťou vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý školám ponúka nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, člen skupiny Junior Achievement Worldwide. Vďaka tomuto programu si žiaci rozvíjajú praktické, personálne, komunikačné zručností v oblasti podnikania a financií. Vo firme spolupracuje 12 žiakov.

https://www.gjar-po.sk/ziackafirma/

 

Zelená škola

Čas realizácie: 2017/2018
Cieľová skupina: Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD., PaedDr. Martina Kušnírová
Realizátori: Žiak – Učiteľ – Rodič

Cieľom programu je zapojenie žiakov, zamestnancov školy a rodičov do praktickej environmentálnej výchovy. Dôležitým zámerom programu Zelená škola je viesť žiakov prostredníctvom konkrétnych aktivít na vyučovaní aj mimo neho k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Chceme rozvíjať u žiakov pomocou zážitkov tvorivé a kritické myslenie tým, že budú navrhovať a realizovať inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských problémov na miestnej aj globálnej úrovni.

Našej škole sa podarilo úspešne zrealizovať všetky aktivity a splniť podmienky, získala medzinárodné ocenenie - certifikát "Zelená škola".

 

Škola priateľská k deťom

Čas realizácie: 2017/2018 - certifikačné obdobie
Cieľová skupina: Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: Mgr. Dana Bessenyeiová
Realizátori: Žiak – Učiteľ – Rodič

Cieľom programu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto,  a do ktorého chodí s radosťou. Takáto škola nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

 

Škola bez nenávisti

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 1. ročníka programu ´Škola bez nenávisti´, ktorého cieľom je podporiť školy v prevencii nenávistných prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii. Súčasťou programu je interný audit I. formou dotazníkov pre rodičov, žiakov a učiteľov GJAR, ktorý momentálne prebieha na našej škole. Na základe výsledkov nám expertný tím napíše odporúčania, podľa ktorých vypracujeme akčný plán pre našu školu.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov