preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Čas realizácie: 09/2019 – 08/2022
Cieľová skupina: žiaci, zamestnanci Gymnázia Jána Adama Raymana a miestna komunita
Realizátori: 40 učiteľov Gymnázia Jána Adama Raymana
Hodnota projektu: 298 592,30 €
Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

Erazmus+ KA1 Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií

V školskom roku 2017/2018 sme na škole realizovali projekt Erasmus + KA1 s názvom Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií. Vychádzali pritom z návrhu kompetenčného profilu učiteľa v Slovenskej Republike, ktorý bol vypracovaný kolektívom autorov pod vedením Beáty Kosovej (2006, 2015, 2013).

Projekt reagoval na dva operačné ciele - prispieť k atraktívnosti učiteľského povolania a zlepšiť zručnosti a kompetencie žiakov v matematike, rozvíjať ich gramotnosť a kritické myslenie.

 

Poznajme a chráňme prírodu svojho okolia

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí podporili náš projekt Poznajme a chráňme prírodu svojho okolia.

Raiffeisen banka podporí našu iniciatívu sumou 1 000 EUR.

 

Škola - miesto pre oddych aj relax

(2015 - 2016)

Týmto projektom sa naša škola rozhodla, že podporí okrem športovania aj zdravý životný štýl našich žiakov. V XI. ročníku grantového programu Nadácie Jednota COOP s názvom „Nech sa nám netúlajú“ sme uspeli s projektom „Škola – miesto pre oddych aj relax“.

Organizovali sme sprievodné aktivity, ako futbalový, florbalový, volejbalový turnaj, bedmintonové podujatie, Aerobik fitness maratón. Do aktivít projektu sa aktívne zapájali aj vyučujúci gymnázia. Tieto aktivity tvoria náš prínos k ŠkVP aj po skončení obdobia projektu.

 

Erazmus+ KA1 Cudzie jazyky v popularizácii vedy

(2015 - 2016)

Päť učiteľov z predmetových komisií an glického jazyka, cudzích jazykov a fyziky absolvovalo metodologické kurzy vo Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Fran cúzsku a na Malte. Získané skúsenosti v oblasti nových vyučovacích metód pedagógovia využili pri inovácii kurikúl predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a fyzika v zmysle aplikovania nových metód do vyučovania a prepojenia vyučovania prírodných vied s vyučovaním cudzích jazykov.

Výsledkom projektu sú pracovné materiály (anglicko-nemecko-francúzsko-slovenský glosár prírodovednej terminológie, pracovné listy pre žiakov s cieľom osvojenia a zapamätania si danej terminológie, databáza videí s prírodovedným zameraním v cudzom jazyku, relevantné pracovné listy pre žiakov k vybraným videám využitím metódy CLIL, fyzikálne pokusy v cudzích jazykoch, multimediálne rozprávky s prírodovedným obsahom), ktoré žiaci môžu využívať na duálne zameraných vyučovacích hodinách.

Logo k 30. výročiu Erasmus+

 

Medzinárodný projekt Comenius Expedícia srdca. Zo srdca hmoty do hmoty srdca

(2013 - 2014)

Cieľom multilaterálneho projektu Comenius bolo oboznámiť medzinárodnú skupinu mladých ľudí s najmodernejšou vedou a lekárskym výskumom v Európe. Medzinárodnú  skupinu  žiakov  sme zaviedli  do  srdca  vedeckého výskumu v Európe v CERNe (Európska organizácia pre jadrový výskum) a bola im predstavená  zdravotnícka  technika  v  oblasti srdcových operácií v kardiovaskulárnom centre OLV v Aalste. Počas expedície bol vytvorený  priestor na  stretnutia  s  vedcami,  s  pacientmi  so  srdcovými  problémami  a  s  predstaviteľmi  charitatívnych organizácií.

Hlavnými  témami,  ktorými  sa  projekt „Expedícia  srdca“  zaoberal,  bolo nielen   vzbudzovať   zvedavosť   mladých ľudí v oblasti hmoty (fyzika) a tela (biológia), ale aj poukázať na zmysel pre ľudskú rovnosť a demokraciu.

 

Učíme sa pre život

(2009 – 2011)

Cieľom  projektu  bolo  vytvoriť  podmienky  pre  tvorbu  inovatívnych  metodík  a  učeb ných  materiálov,  rozvíjajúcich  kľúčové  kompetencie  žiakov  školy  v  súlade  so  vzdelávacím programom školy.

Realizácia  aktivít  projektu  umožnila  pedagógom  vytvoriť  kvalitný  školský  vzdelávací program tak, aby vychádzal z potrieb a možností žiakov, z kvality pedagogického zboru školy a jej vybavenia didaktickými prostriedkami. Výstupy aktivít projektu majú podobu inovovaného vzdelávacieho programu školy, metodík a učebných materiálov využívajúcich moderné metódy a formy vyučovania, produktov žiackej činnosti vytvorench v rámci inovovaných vyučovacích hodín, moderných didaktických prostriedkov, vedomostí a zručnosti, ktoré získali pedagogickí  zamestnanci  absolvovaním  ďalšieho  vzdelávania.  Všetky  vymenované  aktivity  sú zúročované aj po ukončení projektu a sú inšpiráciou pre všetkých pedagogických zamestnancov v škole.

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov