V školskom roku 2015/2016 bol na škole realizovaný projekt Erazmus+ KA1 Cudzie jazyky v popularizácii vedy.

V rámci projektu päť vyučujúcich s aprobačnými predmetmi anglický, francúzsky, nemecký jazyk a fyzika absolvovalo metodologické kurzy vo Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Nemecku a na Malte. Získané skúsenosti v oblasti nových vyučovacích metód pedagógovia využili pri inovácii kurikúl predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a fyzika v zmysle aplikovania nových metód do vyučovania a prepojenia vyučovania prírodných vied s vyučovaním cudzích jazykov.

Výstupom projektu sú pracovné materiály (anglicko-nemecko-francúzsko-slovenský glosár prírodovednej terminológie, pracovné listy pre žiakov s cieľom osvojenia a zapamätania si danej terminológie, databáza videí s prírodovedným zameraním v cudzom jazyku, relevantné pracovné listy pre žiakov k vybraným videám využitím metódy CLIL, fyzikálne pokusy v cudzích jazykoch, multimediálne rozprávky s prírodovedným obsahom), ktoré žiaci môžu využívať na duálne zameraných vyučovacích hodinách.

Vyučujúce svoje know-how prezentujú okrem vlastných vyučovacích hodín aj na otvorených vyučovacích hodinách pre kolegov, externých pedagógov a žiakov základných škôl počas každoročne organizovaného Dňa otvorených dverí a Raymanovho týždňa.

Cieľom projektu a zároveň cieľom spolupráce učiteľov jazykov a prírodovedných predmetov na GJAR je pripraviť budúcich absolventov na to, aby zvládli svoje vedomosti, získané na prírodovedných predmetoch, prezentovať v dvoch cudzích jazykoch.

Riešiteľky projektu:
Mgr. Marta Bystrianska
Mgr. Marianna Blašková
PhDr. Karin Pončáková
PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.
Mgr. Ľuboslava Vašková