Erasmus+

English

KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Financované z programu Európskej únie Erazmus+

Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií

Účastníčky:

1. kariérová pozícia: Mgr. Viera Kundľová - riaditeľka školy a zároveň učiteľka matematiky

- pozorovať prácu riadiaceho pracovníka ako garanta kvality edukácie, - všímať si podnetné prostredie v podmienkach prijímajúcej školy - úspešnosť v prijímaní na VŠ doma a v zahraničí, spoluprácu so zahraničnými partnermi, programy európskych mobilít,
- oboznámiť sa obsahom, metódami, spôsobmi a formami výučby, štýlom riadenia školy, klímou školy, komunikáciou s rodičmi a sociálnymi partnermi,
- pozorovať metódy a formy práce na hodinách matematiky - heuristika, sebahodnotenie, aktivizujúce metódy vo vyučovaní, práca s talentovanými žiakmi, matematické sútaže, súťaže podporujúce finančnú gramotnosť, inovatívny prístup vo výuke,
- získať praktické skúseností s využívaním digitálnych technológií vo vyučovaní matematiky.

2. kariérová pozícia: RNDr. Mária Kredátusová, PhD., učiteľka matematiky

Teoreticky aj prakticky sa oboznámiť
- s rôznymi možnosťami výučby matematiky v 21. storočí (moderné pohľady na matematiku, nápady a inšpirácie ako motivovať a nadchnúť žiakov pre matematiku, čo môže učiteľ matematiky urobiť pre zatraktívnenie svojich hodín),
- s metódami rozvoja matematického a technického myslenia pri súčasnom systéme vzdelávania (programovanie a algoritmizácia pri hre s Lego robotmi, rozvoj priestorovej predstavivosti a modelovania pri 3D tlači),
- so spôsobmi rozvoja finančnej gramotnosti učiteľa matematiky, resp. žiakov (v projektoch Ideálna rodina, Banky a my, Ako na pôžičky a hypotéky..., využitím tabuľkového kalkulátora a tabuľkovania na tablete),
- s využitím počítačov a tabletov vo vyučovaní matematiky (základný prehľad o matemat. aplikáciách)

3. kariérová pozícia: PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD., učiteľka fyziky Štruktúrovaný kurz:

- získať prehľad o bezplatných tabletových aplikáciách využiteľných na podporu učenia, hodnotenie a sebahodnotenie (kolaboratívne písanie, digitálne fotografie, spracovanie video a audio súborov, prezentačné apps, didaktické hry)
- vedieť pripraviť vyučovacie jednotky pomocou tabletov a iných digitálnych technológií.

Job shadowing:

- pokračovať v spolupráci s učiteľkou fyziky Beatriz Cachim, ktorú poznám z programu HST 2005 v CERNe (high school teacher programme),
- zdieľať informácie zo spoločne realizovaných aktivít v rámci medzinárodneho projektu MasterClasses (časticová fyzika),
- hospitovať na hodinách fyziky v Portugalsku, porovnať kurikulá v oblasti fyziky,
- navštíviť observatórium OASA - Observatório Astronómico v meste Ribeira Grande-Santana, Azory a vedecké popularizačné centrum ExpoLab v meste Lagoa, Azory,
- zlepšiť svoju prácu s talentovanými žiakmi v rámci fyzikálnej olympiády – FO (vybraná inštitúcia má úspešných žiakov na FO)
- prebrať vhodné aktivizujúce metódy z hodín fyziky v Portugalsku,
- pozorovať v praxi stratégie obráteného vyučovania, bádateľských metód vo fyzike s prepojením na digitálne technológie, najmä tablety.

4. kariérová pozícia: Mgr. Marianna Blašková, učiteľka nemeckého jazyka

- spoznať Viedeň z rôznych aspektov (z dôvodu prípravy, plánovania a organizácie exkurzie do Viedne)
- vzhľadom na to, že najbližší nemecky hovoriaci štát je Rakúsko, je Viedeň pre žiakov atraktívne miesto spoznania v rámci predmetu nemecký jazyk,
- navštíviť bývalého žiaka GJAR študujúceho germanistiku vo Viedni, navštíviť univerzitu, kde študuje, a oboznámiť sa na mieste so študijným programom "učiteľstvo nemeckého jazyka v kombinácii" s cieľom predstaviť ho žiakom GJAR.

5. kariérová pozícia: Mgr. Marta Bystrianska, kooordinátorka programov Erazmus+ KA1 (a zároveň učiteľka francúzskeho jazyka)

- zlepšiť si jazykové kompetencie v anglickom jazyku (hlavne slovnú zásobu, plynulosť ústneho vyjadrovania) s cieľom byť schopný participovať na medzinárodných projektoch, job shadowingu i štruktúrovaných kurzoch nielen vo frankofónnych krajinách,
- začať využívať anglický jazyka aktívne pri komunikácii s projektovými partnermi pri príprave mobilít (v súlade s Európskym plánom rozvoja školy
- vzdelávania zamerané na znalosť cudzích jazykov).

6. kariérová pozícia: Mgr. Ľuboslava Vašková, kariérová pozícia vedúci predmetovej komisie anglického jazyka

- získať praktické skúsenosti týkajúce sa využívania tabletov vo vyučovaní,
- získať prehľad o voľne dostupných aplikáciách vhodných pre výučbu v škole,
- dozvedieť sa, ako funguje „vyučovanie naopak“ - flipped classroom,
- vedieť pripraviť vyučovacie jednotky pomocou tabletov a iných digitálnych technológií,
- realizovať eTwinningový projekt.

7. kariérová pozícia: Mgr. Lucia Augustínová, učiteľka anglického jazyka

- oboznámiť sa s využívaním digitálnych technológií
- editovanie vizuálnych a zvukových súborov, digitálne rozprávanie príbehov za pomoci IKT nástrojov (Podcasting, Movie Making, Social Networking, Blogging).

8. kariérová pozícia: PhDr. Karin Pončáková, učiteľ anglického jazyka

- zdokonaliť sa v oblasti využitia digitálnych technológií vo vyučovacom procese,
- získať zručnosti pri tvorbe online testov,
- získať zručnosti pri tvorbe online doplnkových materiálov (hry, kvízy, súťaže) na hodiny anglického jazyka.