Erasmus+

English

KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Financované z programu Európskej únie Erazmus+

Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií

V školskom roku 2017/2018 sme na škole realizovali projekt Erasmus + KA1 s názvom Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií. Vychádzali pritom z návrhu kompetenčného profilu učiteľa v Slovenskej Republike, ktorý bol vypracovaný kolektívom autorov pod vedením Beáty Kosovej (2006, 2015, 2013); išlo nám najmä o kompetencie orientované na edukačný proces a sebarozvoj učiteľa:

- využívať digitálne médiá v edukačnom procese,
- vybrať a realizovať formy a metódy, podporujúce aktívne učenie sa žiaka a kritické myslenie,
- identifikovať sa s profesijnou rolou a školou
– vystupovať ako reprezentant profesie.

Projekt reagoval na dva operačné ciele - prispieť k atraktívnosti učiteľského povolania a zlepšiť zručnosti a kompetencie žiakov v matematike, rozvíjať ich gramotnosť a kritické myslenie. Cieľom projektu vzhľadom na účastníkov mobilít bolo:

- získať skúsenosti s tým, ako sa učí na školách v zahraničí,
- inšpirovať sa tým, ako sa používajú digitálne médiá a tablety vo výchovno-vzdelávacom procese na iných školách,
- naučiť sa tvoriť učebné pomôcky, scenáre vyučovacích hodín a projekty s podporou tabletových aplikácií,
- inšpirovať sa novou vyučovacou metódou flipped classroom,
- po návrate z mobilít vytvoriť spoločné aktivity vzhľadom na cieľovú skupinu žiakov GJAR a študentov dvoch vysokých škôl,
- v zmysle výsledkov projektu doplniť Školský vzdelávací program.

V rámci projektu osem vyučujúcich s aprobačnými predmetmi anglický, francúzsky, nemecký jazyk, fyzika a matematika absolvovalo metodologické kurzy resp. hospitácie vo Veľkej Británii, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, Česku a na Malte. Projekt úspešne nadväzuje na projekt Erasmus + KA1 s názvom Cudzie jazyky v popularizácii vedy, ktorý sme realizovali na našej škole v rokoch 2015/2016 za ktorý sme získali ocenenie: Európska značka pre jazyky.

Viac TU